Innowacyjna Gospodarka
Herb Cegłów

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów” jest dofinansowany w ramach

działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”,
Osi Priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki”
ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Na czym polega projekt?

Uczestniczące w projekcie 50 gospodarstw domowych oraz 3 jednostek podległych, uzyskają dostęp do szerokopasmowego Internetu, w okresie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu.

Kto może wziąć udział w Projekcie?

Uczestnicy projektu muszą: spełniać minimum jeden z warunków określonych w pkt 1-5

1) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych

2) Dzieci i młodzież ucząca się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz Ośrodkiem Pomocy Społczenej

3) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym

4) Osoby z grupy 50+, spełniające kryteria dochodowe dla kwalifikowalności tej grupy B0 projektu

5) Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, spełniające kryteria dochodowe określone dla kwalifikowalności tej grupy B0 projektu

INFORMACJE

PROJEKT

E-Gmina Cegłów - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Informacje o projekcie =>

Pobierz dokumenty =>

KONTAKT

BIURO PROJEKTU

Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów, pok. 14
tel. (25) 759 59 48
wew. 99
www.e-gminaceglow.pl

Gmina Cegłów

"Dotacje na Innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość" Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.